Zaštita okoliša

Društvo je provelo stručne poslove pripreme i izrade brojnih studija utjecaja raznih zahvata na okoliš kao što su površinski kopovi: tehničko-građevnog kamena, arhitektonsko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka, kremenog pijeska, ciglarske gline, keramičke gline, karbonatne sirovine za industrijsku preradu i gipsa.

Izrađene su studije utjecaja na okoliš i za druge zahvate kao što su: deponije komunalnog otpada, nasipa za obranu od velikih voda, peradarskih farmi za tov pilića, kožare, proizvodnje i skladištenja eksploziva, retencija, pristaništa, proizvodnje motornih brodova, izgradnje betonare i asfaltne baze, neopasnog industrijskog otpada, korištenja kao alternativnog goriva otpadnih guma i rabljenog ulja, motociklističke staze, građevine za obradu i skladištenje baliranog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada, groblja, tvornice žbuke, betonske galanterije, farme muznih krava, tvornice hidrauličkih veziva i izgradnje rekreativno – turističkog kompleksa.

U suradnji s drugim društvima rađene su studije utjecaja na okoliš izgradnje i rekonstrukcija prometnica, te izgradnja i rekonstrukcija aerodroma.

Izrađeni su brojni zahtjevi za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te elaborati zaštite okoliša, planovi intervencija u zaštiti okoliša i sl. Temeljem izrađenih zahtjeva za mišljenjem o usklađenosti pojedinih zahvata s prostornim planovima, ishođena su brojna mišljenja i potvrde.

Zahtjevi za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša rađeni su za proizvodnju u tvornici hidrauličkih veziva, a elaborati prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu rađeni su za brojne zahvate. Izrađen je elaborat usklađenosti glavnog projekta građevine za gospodarenje neopasnim otpadom, s propisanim mjerama zaštite okoliša, te studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu dogradnje sustava odvodnje naselja.

Krajobrazni projekti i programi biološke sanacije, rađeni su za površinske kopove tehničko-građevnog kamena.

Operativni plan intervencije u zaštiti okoliša

Uz studije i elaborate zaštite okoliša izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte koji su sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99) dužni izraditi planove intervencija.

Suglasnosti se upisuju u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji vodi MZOPUG.