Rudarstvo

SPP d.o.o. je privatno trgovačko društvo za geotehniku, rudarstvo, građenje, zaštitu okoliša, hidrogeološke radove i usluge, osnovano sredinom 1993. g. Dio djelatnosti društva je izrada:

 • prijedloga i ponuda za ishođenje rješenja za istraživanje mineralnih sirovina,
 • elaborata za ishođenje potvrda o usklađenosti zahvata s prostornim planovima,
 • idejnih projekata za prethodnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu,
 • elaborata i studija o utjecaju zahvata na okoliš,
 • zahtjeva i elaborata za potrebu procijene utjecaja zahvata na okoliš,
 • nadzor nad istražno-geološkim bušenjem i istražnim rudarskim radovima,
 • geofizički i geološki istražni radovi,
 • ostali inženjering iz oblasti rudarstva, geotehnike te zaštite prirode i okoliša.

 

Brojni su radovi istražno – geološkog bušenja za kremeni pijesak, građevni pijesak i šljunak, ciglarsku glinu i tehničko-građevni kamen, a nerijetko i nadzor nad izvođenjem.

Za utvrđivanje količine i kakvoće mineralnih sirovina izrađeni su brojni elaborati o rezervama koji su prošli stručnu ocjenu u ministarstvu nadležnom za rudarstvo te ishođena rješenja.

Idejni, glavni, dopunski i pojednostavljeni rudarski projekti izrađeni su uglavnom za površinske kopove mineralnih sirovina za proizvodnju građevnih proizvoda.

Zapažena je suradnja suradnika iz SPP d.o.o. na izradi idejnih projekata za ishođenje uvjeta i lokacijskih dozvola, a izrađeni su i idejni rudarski projekti za utvrđivanje eksploatacijskih polja, kao i idejna rješenja za izmjene općinskih, gradskih i županijskih prostornih planova.

Od ostalih usluga izrađivani su prijedlozi i zahtjevi za odobravanje istražnih prostora mineralnih sirovina, te aktivno sudjelovanje do ishođenja pravomoćnih rješenja.

Društvo je izradilo brojne studije i mjerenja u okolišu tipa seizmičkih efekata miniranja na eksploatacijskim poljima – površinskim kopovima, studije seizmičkih efekata miniranja na građevnim lokacijama, na trasi cesta i autocesta, širokog iskopa građevne jame veletržnica i trgovačkih centara.

Tehnička dokumentacija i geološki istražni radovi u rudarstvu

Za potrebe rudarskih trgovačkih društava i investitore u području površinske eksploatacije mineralnih sirovina izrađujemo sljedeću tehničku dokumentaciju:

 • Zahtjev za odobrenje istražnog prostora
 • Elaborate o rezervama mineralnih sirovina
 • Idejne, glavne i dopunske rudarske projekte
 • Izvještaje o rezervama mineralne sirovine

Za potrebe utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina izvodimo istražno – geološke radove koji uključuju istražna bušenja, geofizička ispitivanja i druge metode.

Zbog duge tradicije u izradi projektne i tehničke dokumentacije u rudarstvu pružamo usluge konzaltinga u rudarstvu, nadzora nad eksploatacijskim poljima.