Geotehnička istraživanja

Metode izrade istražnih bušotina i sondažnih jama, invazivne su metode terenskog istraživanja tla i stijena. To znači da se mehanički ulazi u tlo ili stijenu radi utvrđivanja rasporeda, debljine i svojstava slojeva ispod površine tla na kojem se planira izgraditi građevinu. Osim istražnog bušenja, u ovu kategoriju spada i in-situ dinamičko i statičko sondiranje tla kod kojih se na osnovi rezultata in-situ pokusa određuju svojstva i parametri tla kao što su modul stišljivosti, čvrstoća itd. Tvrtka SPP d.o.o. posjeduje Rješenje ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti bušenja istražnih bušotina i zdenaca.

Nudimo sljedeće usluge geomehaničkog ispitivanja tla

Geomehaničko bušenje

Geomehaničko sondiranje omogućuje fizički uvid u litološki profil tla i u tom pogledu je nezamjenjiva metoda sondiranja. Bušenje rotacijskom metodom omogućuje jezgrovanje bušotine i uzimanje uzoraka tla iz bušotine. Uzimaju se poremećeni i neporemećeni uzorci tla koji se ispituju u laboratoriju. Sondažni profil tla se fotodokumentira.

SPT - standardni penetracijski pokus

SPT pokus izvodi se u bušotini na način da standardni uteg mase 63,5 kg padne na nakovanj s visine 76,2 m pri čemu šiljak prodire u tlo. Mjeri se broj udaraca za 45 cm prodiranja u tlo, a u obzir se uzima zadnjih 30 cm prodiranja. Ovo ispitivanje je vrlo korisno u nekoherentnim tlima u kojima je gotovo nemoguće laboratorijski izmjeriti parametre tla.

DMT - plosnati dilatometar

Ispitivanje dilatometrom se zasniva na utiskivanju čeličnog noža u tlo uz periodično zaustavljanje radi mjerenja specifičnih tlakova na određenoj dubini. Mjerenje tlakova provodi se na način da se mjeri tlak potreban da membrana promjera 60 mm dođe u početni položaj i tlak potreban da membrana pritisne tlo 1,1 mm. Temeljem tih podataka izračunavaju se parametri tla.

DPH - teška udarna sonda

DPH (Dynamic Probe Heavy) ispitivanje je vrlo brz i ekonomski povoljan način ispitivanja in situ karakteristika tla kod velikih deformacija. Način ispitivanja sastoji se od padanja utega poznate mase s poznate visine uslijed čega dolazi do penetracije sonde u tlo. Na taj način moguće je kontinuirano mjeriti otpor tla po dubini ispitivanja. Koristi se uteg težine 50 kg s padom od 50 cm visine, tzv. teška udarna sonda (TUS).

DPL - laka udarna sonda

DPL (Dynamic Probe Light) ispitivanje je vrlo brz i ekonomski povoljan način ispitivanja in situ karakteristika tla kod velikih deformacija. Način ispitivanja sastoji se od padanja utega poznate mase s poznate visine uslijed čega dolazi do penetracije sonde u tlo. Na taj način moguće je kontinuirano mjeriti otpor tla po dubini ispitivanja. Koristi se uteg težine 10 kg s padom od 50 cm visine, tzv. laka udarna sonda (LUS).

CPT - statički penetracijski pokus

Ispitivanje se sastoji od hidrauličkog utiskivanja sonde konstantnom brzinom od 2 cm/s, u skladu s normom HRN EN ISO 22476-12:2015. Sonda standardno mjeri otpor na vrhu (qc) i trenje po plaštu (fs). Ovisno od opremljenosti sonda može mjeriti još i porni tlak uslijed penetracije na filteru iznad vrha sonde (u2) te brzinu nailaska posmičnog vala (ts), a time i brzinu posmičnog vala (vs) koji je umjetno izazvan na površini terena.

Kružna ploča

Pokus se izvodi pločom promjera 30 cm, koja se postavlja na uređenu i poravnatu podlogu te se mjeri slijeganje ploče pod inkrementima opterećenja. Podloga mora biti dobro obrađena, kako bi se naprezanja od ploče prenijela preko čitave njene površine. Rezultat mjerenja je modul stišljivosti koji mora biti zadovoljen prema projektnom zahtjevu.

Geotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu

  • terenska i laboratorijska ispitivanja svojstava tla i stijena
  • izrada geomehaničkih elaborata
  • geofizička istraživanja
  • hidrogeološki istražni radovi
  • projektiranje i nadzori u niskogradnji
  • projektiranje, nadzor i izvođenje minerskih radova
  • nadzor, vještačenja i revizije u oblasti geotehnike i rudarstva
  • geofizički, geološki i rudarski istražni radovi
  • studije seizmičkih efekata miniranja
  • ostali inženjering iz oblasti rudarstva, građevinarstva, geotehnike i zaštite okoliša