• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Zaštita okoliša

Studije o utjecaju na okoliš

Zaštita okoliša

Društvo je provelo stručne poslove pripreme i izrade brojnih studija utjecaja raznih zahvata na okoliš kao što su površinski kopovi: tehničko-građevnog kamena, arhitektonsko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka, kremenog pijeska, ciglarske gline, keramičke gline, karbonatne sirovine za industrijsku preradu i gipsa.

Izrađene su studije utjecaja na okoliš i za druge zahvate kao što su: deponije komunalnog otpada, nasipa za obranu od velikih voda, peradarskih farmi za tov pilića, kožare, proizvodnje i skladištenja eksploziva, retencija, pristaništa, proizvodnje motornih brodova, izgradnje betonare i asfaltne baze, neopasnog industrijskog otpada, korištenja kao alternativnog goriva otpadnih guma i rabljenog ulja, motociklističke staze, građevine za obradu i skladištenje baliranog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada, groblja, tvornice žbuke, betonske galanterije, farme muznih krava, tvornice hidrauličkih veziva i izgradnje rekreativno - turističkog kompleksa.

U suradnji sa drugim društvima rađene su studije utjecaja na okoliš izgradnje i rekonstrukcija prometnica, te izgradnja i rekonstrukcija aerodroma.

Izrađeni su brojni zahtjevi za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te elaborati zaštite okoliša, planovi intervencija u zaštiti okoliša i sl. Temeljem izrađenih zahtjeva za mišljenjem o usklađenosti pojedinih zahvata s prostornim planovima, ishođena su brojna mišljenja i potvrde.

Zahtjevi za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša rađeni su za proizvodnju u tvornici hidrauličkih veziva, a elaborati prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu rađeni su za brojne zahvate. Izrađen je elaborat usklađenosti glavnog projekta građevine za gospodarenje neopasnim otpadom, s propisanim mjerama zaštite okoliša, te studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu dogradnje sustava odvodnje naselja.

Krajobrazni projekti i programi biološke sanacije, rađeni su za površinske kopove tehničko-građevnog kamena.


Operativni plan intervencije u zaštiti okoliša

Uz studije i elaborate zaštite okoliša izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte koji su sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99) dužni izraditi planove intervencija.

Suglasnosti se upisuju u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji vodi MZOPUG.


  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101725050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.